This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!
+359 87 9136722
sales@aph.bas.bg
ОБЩЕСТВО ПОД КЛЮЧ:
ОБЩЕСТВО ПОД КЛЮЧ:
ПРОБЛЕМИ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В (ПОСТ) КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ
Ekaterina Lubenova Markova
0.00 BGN

Year of Publication: 2021

Category: Man and Society

Language: Bulgarian

Summary

Тази монография има за цел, през призмата на критичен анализ на ефектите от пандемията, предизвикана от Ковид-19, да очертае възможни социологически подходи за изучаване на обществото в (пост)кризисна ситуация, да осветли важни изследователски ограничения и да предложи решения.
За да се изпълни поставената цел, книгата е дисциплинирана в рамките на няколко основни задачи: критичен анализ на развитието на пандемията от Коронавирус в света, Европа и България: социални актьори и механизми за контрол на кризата, мерки и уязвими групи, конфликтни зони и групови противоречия. Втората задача е анализ и картографиране на специално конструирани заради пандемията бази данни и инфомационни ресурси, с техните предимства и ограничения, и приложението им за контрол и управление на кризата с пандемията. Третата задача е да се направи критична рефлексия на социологически теории и инструменти, които биха могли да се прилагат при изучаване на обществени феномени в условия на многоаспектна и бързоразвиваща се криза със специален фокус върху предизвикателствата пред социологията и методологията на емпиричните изследвания в (пост)кризисна ситуация.
Книгата е предназначена не само към специалисти в областта на социологията, социалната психология, философията, публичните политики и методологията на емпиричните изследвания, но и към всеки читател с интереси към хуманитарното познание и съвременните предизвикателства да живеем заедно.

Аbout The Author

Specifications

ISBN: 978-619-245-166-0

Year of Publication: 2021

Category: Man and Society

Language: Bulgarian

Recently Viewed е-Books