This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

Terms of Delivery

Общи условия

Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ e специализирано звено на Българската академия на науките
България, София, пощенски код 1113, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 6
Електронна поща: aph@aph.bas.bg
Телефон (+359 2) 9793413
Телефон (+359 2) 9793418
Булстат 000629048
Ид. № по ЗДДС: BG 000629048.
Регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност от 04.10.1994 г.
Регистрирано в Комисията за защита на личните данни на 21.10.2003 г.

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, Вие приемате безусловно и без ограничения, тези условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Цялото съдържание на уебсайта, включително художественото оформление и структурата, е защитено от авторското право. Копирането или разпространението на части от сайта, в частност текст, части от текст, илюстрационни материали или графични илюстрации, изисква предварително писмено разрешение на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

Използване на Уебсайта на е-книжарница “Проф. Марин Дринов”

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране

За да използвате нашия сайт, е необходимо да предоставите вярна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма. Регистрирането в е-книжарницата на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ и приемането на настоящите Общи условия от Потребителя предхождат плащането на закупените книги и не са обвързани със задължителна покупка.

Цени и доставка

Крайната цена на поръчката се формира като сбор от стойността на поръчаните продукти (всички цени са с включен ДДС) и цената за доставка. press.bas.bg има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки при публикуване на цените press.bas.bg има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. press.bas.bg се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ си запазва правото да удължава посочените срокове до 7 (седем) дни без предварително информиране на Потребителя. Срокът може да бъде удължен и повече от 7 (седем) дни след одобрение от Потребителя.

Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

Плащане на закупените книги

Заплащането на закупените книги става чрез виртуален POS-терминал - с дебитни или кредитни карти, издадени на Потребителя, носещи търговските знаци на VISA INTERNATIONAL, MASTERCARD WORLDWIDE и БОРИКА АД.

При плащане по банков път в евро, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента. Цените на стоките са в български лева и с включен ДДС. Равностойността на 1 EUR в лева е съгласно актуалния при заявяване на поръчката фиксинг на БНБ.

Срокът на плащане за поръчки е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 24 часа от генерирането на поръчка, чрез e-mail или по телефона.

В случай, че в срок от 24 часа от генерирането на поръчка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. Възстановяването е допустимо единствено с кредитна операция по картата на картодържателя, с която е платена стоката. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При констатация на полиграфически дефект на стоката до 24 часа от получаването й, или при нарушен търговски вид на стоката и опаковката, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата (заглавие и ISBN на книгата), Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ възстановява депозираната от потребителя за стоката сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиването й съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушения й търговски вид и опаковка. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Отговорност

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Уебсайтът може да съдържа интернет връзки към уебсайтове на трети лица, които са осигурени изцяло и само за Ваше улеснение. Ако ги използвате, Вие напускате уебсайта. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ не носи отговорност за тяхното съдържание или достъпност, нито предприемаме някакви действия за тях, или за каквито и да било материали, намиращи се там.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Регистрация в сайта на Академично издателство “Проф. Марин Дринов”

За да пазарувате от сайта на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ е необходимо да бъдете регистриран потребител, което Ви дава предимства при пазаруването, като например следене на статуса на поръчката, история на предишни поръчки и т.н.

За да се регистрирате е необходимо да натиснете бутона „Регистрация“, който ще Ви препрати към форма за попълване на вашите лични данни. Въведените от вас лични и пощенски данни трябва да бъдат точни и актуални, което ще гарантира успешната и бърза доставка на поръчаните стоки.

Всички полета, отбелязани със (*), са задължителни.

Данни на потребителя

 • Име*
 • Презиме*
 • Фамилия*
 • Е-мейл*
 • Адрес на доставката
 • Страна*
 • Град*
 • Пощенски код*
 • Адрес*
 • Телефон – мобилен и/или стационарен*

По Ваше желание може да получите фактура за закупените от Вас продукти. За тази цел е необходимо да сте попълнили данните за фактуриране във формуляра, при регистрация. Фактурата ще Ви бъде изпратена заедно с доставката.

Данни за фактуриране на поръчката*

 • Фирма/Частно лице
 • Название на фирма/Трите имена *
 • Ид. №/ЕГН/ЛНЧ *
 • Ид. № по ЗДДС*
 • Адрес (град, ул., блок, №)*
 • МОЛ*

След като завършите регистрацията си на посочения от Вас e-mail за връзка, ще получите потвърждение за успешна регистрация. Писмото ще съдържа и линк, който трябва да последвате, за да активирате акаунта си. Тази активация е задължителна, за да Ви разпознава сайтът като регистриран потребител.

Когато влизате в магазина като регистриран клиент е необходимо да минете през етап на идентификация. Вие можете и да промените своята парола по всяко време, като е необходимо само да изпишете електронната си поща и старата си парола.

Въведените от вас данни при регистрацията се записват и съхраняват при нас, като ще имате възможността да ги преглеждате и редактирате след идентифицирането си при всяка следваща поръчка.

С регистрацията си в уебсайта на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ Вие имате възможността да следите историята на Вашите поръчки, подредени по дата с информация за съдържанието, стойността и състоянието им.

При възникнали въпроси от Ваша страна, моля не се колебайте да се свържете с нас за съдействие:
Телефон: (+359) 29793413; (+359) 2  9793418
E-mail: sales@press.bas.bg

Поръчки

Изберете бутон “Кошница”. Ще се отвори страница с информация за текущата Ви поръчка. Ако до момента нямате избрани стоки, тя е празна.

При наличието на избрани стоки, в таблица е визуализиран техния списък със следните данни:

 • заглавие
 •  брой
 • единична цена
 • цена

След като сте открили книгата, която ви интересува, натиснете върху бутона във формата на количка, намиращ до цената на книгата. По този начин избраната книга се включва във Вашата поръчка. Записаното количество е 1 брой. Ако желаете да закупите повече от един брой от дадена книга, в текущата поръчка променете числото в текстовото поле на колона „Количество“, чрез бутоните (+) и (-). След като сте избрали желаната от Вас книга може да продължите с пазаруването в е-книжарницата и да прибавите нови книги към поръчката си.

Ако желаете да изтриете книга, включена във Вашата поръчка, натиснете бутона „Изтрий“.

След като сте разгледали избраните от Вас книги и желаете да ги поръчате, е необходимо да потвърдите Вашата заявка като натиснете бутона „Поръчай“.

След идентификацията, Вие преминавате към страница с информация за начините на плащане и доставка, които се поддържат от виртуалната книжарница на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. Трябва да изберете начина, по който ще заплатите Вашата поръчка и начина на доставка, като маркирате с мишката бутона, намиращ се пред избрания от Вас текст. Ако желаете фактура, поставете отметка в прозореца „Издаване на фактура“.

След това натиснете бутона „Потвърди“. Всяка поръчка съдържа информация за поръчаните книги, брой на книгите, единична цена, обща стойност на поръчката, начин и цена на доставката. Направената поръчка получава уникален номер, който задължително се вписва в полето „основание за плащане“ при заплащането й.

След изпращането на заявката за покупка на избраните от Вас книги, тя се обработва от администратора на е-книжарницата. До няколко часа ще получите на електронната си поща писмо за потвърждение на направената от Вас заявка. Писмото ще съдържа подробна информация за поръчаните от Вас заглавия, цена на поръчката и куриерските разходи.

Плащания от България и от чужбина

Наложен платеж - плащането се извършва на куриера в момента на доставка на поръчаните книги.

Банков превод – изисква се предварително заплащане. Сумата се превежда по сметката на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, в лева:

УниКредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG80UNCR96603119736811

В полето „основание за плащане“ задължително вписвайте номера на поръчката!

След като потребителят заяви книгите в е-книжарницата на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ и се съгласи с условията му, той избира препратка за „плащане“. По този начин бива автоматично пренасочен към сървър на БОРИКА, откъдето се осъществява идентифицирането на картодържателя.

Потребителят извършва плащането чрез виртуален POS-терминал – с дебитни или кредитни карти, носещи търговските знаци на VISA INTERNATIONAL, MASTERCARD WORLDWIDE и БОРИКА АД.

Условия за доставка

Поръчаните стоки ще бъдат доставяни на посочения от Потребителя адрес за доставка. Общата стойност на доставката включва цените на стоките, разходите за опаковка и транспорта, както и такса наложен платеж.

Цените на стоките са свободни и могат да бъдат променяни. Цените остават твърди и не подлежат на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения срок.

Цените на стоките са в български лева и с включен ДДС. Равностойността на 1 EUR в лева е съгласно актуалния при заявяване на поръчката фиксинг на БНБ.

Срокът на доставка се определя от избрания начин за доставка.

Доставка, тарифи и условия

Доставка на пратка, включваща голямо количество стоки, със значително бруто тегло и/или обем ще се извършва с подходящ за целта транспорт. За всеки отделен случай в потвърждението на поръчката ще намерите нашето най-добро предложение за:

 • Вида на транспорта, стойността на транспортната услуга и застраховката.
 • Срока за доставка на стоките

Обхват на действие

Поръчки и доставки се извършват както на територията на Република България, така и за чужбина. Сроковете за доставка и нейната стойност варират в зависимост от избраната от Вас дестинация.