This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!
+359 87 9136722
sales@aph.bas.bg
СЛЕДОВАТИ ДОСТОИТЪ
СЛЕДОВАТИ ДОСТОИТЪ
Kolektiv
0.00 BGN

Year of Publication: 2021

Category: Linguistics

Language: Bulgarian

Summary

Настоящият сборник съдържа докладите от Международната ономастична конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, провела се изцяло онлайн в периода 20 – 22 април 2021 г. Тя е организирана от Секцията по ономастика на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН във връзка с изпълнението на проекта „Личните имена в България в началото на XXI век“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН, договор КП-06-Н-40/10 от 10.12.2019 г.

Темата на конференцията е много актуална и в същото време е свързана с научното наследство на проф. Йордан Заимов, на чиято 100-годишнина е посветен и самият форум – атропонимията в началото на XXI в., разглеждана и в синхронен, и в диахронен аспект. Докладите представят изследвания на антропоними от широк географски ареал. В тях се анализират лични имена от различни европейски държави, но и китайски антропоними. Времевият обхват на изследванията също е твърде широк, започвайки от имената на траките по българските земи и стигайки до личните имена днес. Включените в сборника текстове предлагат разнообразие и по отношение на изследователските методи – социоономастичните методи са приложени преди всичко при синхронните изследвания, а при анализа на имената в диахрония се разчита в по-голяма степен на традиционните за ономастиката методи като сравнително-историческия, етимологичния и словообразувателния.

Аbout The Author

Specifications

ISBN: 978619245117-2

Year of Publication: 2021

Category: Linguistics

Language: Bulgarian

Recently Viewed е-Books