This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!
+359 87 9136722
sales@aph.bas.bg
Ономастика и етноботаника: названията на плодове според данни от топонимията в западна България:
Ономастика и етноботаника: названията на плодове според данни от топонимията в западна България:
Maya Vlahova-Angelova
15.00 BGN

Year of Publication: 2018

Category: Cultural-Historical Heritage and National Identity

Language: Bulgarian

Summary

Трудът е опит да се анализира българската микротопонимия с оглед запазените в нея названия на плодове, определяни на ежедневно равнище за такива, а не според ботаничната научна класификация. Изхождайки от идеята, че топонимията може да послужи като източник за набиране на сведения за наивното етнобиологично познание на българите, изследването си поставя за цел да бъде разкрит начинът, по който местните имена отразяват фолклорната биосистематика на плодовете. Чрез проучването на връзката между топонимията и растителния свят се онагледяват принципите, по които се класифицират растенията във фолклорното съзнание на българите и се предлагат модели за народната таксономия на плодовете. Проучени са изчерпателно названията за 20 плода, срещащи се в различни видове местни имена, като извлеченият материал (народните термини за плодове) е представен по тезаурусен принцип. Изследването има приноси в областта на диалектната лексикография и лингвистичната география, тъй като са регистрирани неописани до момента фитоними и се обръща специално внимание на географското разпространение и вариантността на названията за плодове.

Аbout The Author

Specifications

ISBN: 978-954-322-956-7

Year of Publication: 2018

Category: Cultural-Historical Heritage and National Identity

Language: Bulgarian